Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

CannabisUprawa.pl

Rozdział I
Postanowienia wstępne

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.cannabisuprawa.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Aby skorzystać z oferty sklepu klient musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie masz prosimy o nie składanie zamówień.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Sklepu jest firma Cannabis Uprawa, mieszcząca się w Warszawie przy ul Jana Wasilkowskiego 4/3, email: sklep@cannabisuprawa.pl, cannabisuprawa@gmail.com ,  tel: 790715831.

5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.

7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

 

§ 2

Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
b) Sprzedawca – właściciel Sklepu.
c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.cannabisuprawa.pl .
d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta.
e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.  

 

§ 3

Oferta, ceny i oferty promocyjne

1.  Sklep cannabisuprawa.pl oferuje w swojej ofercie nasiona marihuany. Na terenie Polski posiadanie i sprzedaż nasion marihuany jest dozwolone. Natomiast uprawa nasion oraz pomoc w uprawie jest nielegalna. Dlatego też sklep cannabisuprawa.pl sprzedaje nasiona wyłącznie pod kątem kolekcjonerskim. Jednocześnie jeszcze raz podkreśla, że zakupu może dokonać osoba pełnoletnia. Sklep nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody prawne, fizyczne lub moralne poniesione wskutek nieodpowiedniego wykorzystania zakupionych tutaj produktów. Każdy produkt z ofert sklepu jest w oryginalnym opakowaniu producenta. Ponadto, każdy produkt ma wykonany przez producenta opis nasion. Opisy na stronie, jak i na opakowaniu służą celom edukacyjnym i kolekcjonerskim i nie są zachętą do łamania prawa. Wyłącznym właścicielem prawa do zdjęć i opisów produktów z oferty sklepu cannabisuprawa.pl są producenci tych produktów. Niektóre opisy zapożyczone są z globalnej sieci internet, które nie godzą w polskie prawo i są zgodne z obowiązującymi swobodami obywatelskimi w tym wolności słowa. Na wszystkie nasiona z ofert sklepu nałożony jest właściwy podatek VAT. Sklep nie prowadzi doradztwa w sprawach upraw nielegalnych roślin na terenie Polski. Sklep nie posiada żadnych czasopism, broszur pomagających, promujących, instruktażowych w kwestiach upraw nielegalnych na rynku polskim roślin a tym samym sprzecznym z polskim prawem.

2. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

 

Rozdział II

Składanie i realizacja zamówienia

 

§1 
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Wszystkie ceny produktów znajdujące się w sklepie cannabisuprawa.pl dotyczą ceny za 1 opakowanie. Na każdej karcie produktu znajduje się informacja o sposobie pakowania nasion.


2. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

3. Zamówienia przez internet w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
Telefonicznie od poniedziałku do piątku, od godziny dziesiątej, do osiemnastej.
(Pon/pt: 10:00 - 18:00)

4. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

5. Zamówienia w Sklepie Klient może składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
c) drogą telefoniczną na numer telefonu sklepu (790715931).

6. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

7. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia.
– łączna cena brutto.
– sposób i termin zapłaty.
– sposób i termin realizacji zamówienia.
– prawo odstąpienia od umowy
– wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
– informacja konsumencka.

9. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

10. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

11. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży. 

12. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

13. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski .

14. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

15. Sklep cannabisuprawa.pl kasuje wszystkie zamówienia do 7 dni od daty nadania przesyłki. Dlatego wszystkie pytania, wątpliwości prosimy zgłaszać maksymalnie do 5 dni roboczych.

 


 § 2
Sposób płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „sklep internetowy”
Konto Bankowe sklepu: mBiznes konto Standard.
nr: 83 1140 2004 0000 3302 7665 2907  .
b) za pobraniem, z zastrzeżeniem w tytule zapłaty należy wpisać "za pobraniem".

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

 


§ 3
Termin płatności

1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.  

 § 4
Realizacja zamówienia
 

1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 2. dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż dziesięć dni od dnia zawarcia umowy.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT.

7. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w polu: Uwagi.§ 5
Korekta zamówienia


1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki ze sklepu.

2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres: sklep@cannabisuprawa.pl , cannabisuprawa@gmail.com  lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 790715931  (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.


§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru


1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy – bezpłatnie.
b) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt: przelew na konto 10 zł , przesyłka pobraniowa 15zł.

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje


§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację na adres email sklep@cannabisuprawa.plcannabisuprawa@gmail.com .

8. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Wzór  formularza reklamacyjnego znajduje się jako Załącznik w zakładce Reklamacje.

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 790715931 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 


§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik (zakładka Wzór odstąpienia od umowy) do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

10. Prosimy o odsyłanie Towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.

13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu. Rozdział IV Postanowienia wspólne

§ 1
Prawa autorskie i pokrewne


1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.§ 2
Wyłączenie odpowiedzialności


1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.Rozdział V Postanowienia końcowe.

§ 1
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, właściwości, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Dr Ziółko nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe